Περιοχή μελών

Τα Μέλη της ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι

Τακτικά: τα μέλη (επιστήμονες πτυχιούχοι ιατροί, βιολόγοι ή με παρεμφερείς ιδιότητες) που συνεισφέρουν με την επιστημονική τους γνώση και εμπειρία στους σκοπούς της εταιρείας.

Έκτακτα: τα μέλη (με επαγγελματική ενασχόληση διάφορη του τακτικού μέλους, όπως γυμναστής, εναλλακτικός θεραπευτής κ.λπ.) που δύνανται με την εμπειρία τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Επίτιμα: αναγνωρίσιμα μέλη του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού χώρου που προσφέρουν στην διάδοση των σκοπών της εταιρείας.

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/08/Meli-eleodi.jpg

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη, ιατρούς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, που δραστηριοποιούνται στους σκοπούς της εταιρίας και ειδικότερα στους τομείς της Ορθομοριακής Διατροφής. Αποτελεί το συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο και τον κύριο φορέα εκπαίδευσης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων μελετών της εταιρείας.
Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται από την Συνέλευση των Τακτικών Μελών.

ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι.

Τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/12/minoudis.jpg

Γεώργιος Μηνούδης

Πρόεδρος

Μεχρνταντιάν Μεχρντάντ

Μεχρνταντιάν Μεχρντάντ

Μέλος

Τσιρτσίδης Βασίλης

Τσιρτσίδης Βασίλειος

Μέλος